Анлайн-перакладнік Белазар. Букет нявесты пераказ па беларускай мове


Букет нявесты — Кароткі змест / Краткие содержания

   У садзе каля самага плота расла чарэшня. Яна была зусім немаладая: стаў маршчыністым ствол, пасохлі ніжнія сукі. Некалькі гадоў не давала чарэшня ўраджаю, глядзела на свае пустыя галіны ды з сумам успамінала, як некалі ў маладосці яны гнуліся пад цяжарам буйных жоўтых ягад. Калі яны паспявалі, прыходзіў гаспадар, прыстаўляў да дрэва лесвічку і падымаўся пад цяністую крону. Ён напяваў вясёлыя песні і збіраў салодкія сакавітыя ягады. За кожнае вядзерца дзякаваў чарэшні, ласкава гладзіў яе гнуткія галінкі.    А потым яна перастала цвісці, не давала больш смачных жоўтых ягад. Не збіраў больш гаспадар ураджаю, не спяваў сваіх вясёлых песень, не дзякаваў дрэву. Неяк восенню ён падышоў да чарэшні, агледзеў яе, правёў рукой па шурпатым і патрэсканым ствале. Узрадавалася яна, працягнула да яго свае рукі-галінкі. Але нібыта агнём апяклі яе жорсткія словы гаспадара: «Старая стала, трэба будзе вясною ссекчы ды на гэта месца маладзенькае дрэўца пасадзіць». Панікла вецце, заплакала чарэшня. Гаспадар павярнуўся і пайшоў.    Лёгкім марозцам кранула дрэва зіма, нагадала, што пара засынаць. Прасіла чарэшня зіму, каб тая агарнула яе вечным сном. Не хацела прачынацца вясной. Ды не згадзілася зіма. У сакавіку чарэшня абудзілася, адчула, як пад шурпатай карой ажыў і пабег сок. Толькі не радавала дрэва вяртанне да жыцця. З дня на дзень чакала чарэшня гаспадара з сякерай. I ён прыйшоў, але без сякеры. Быў ён вельмі хворы, ледзь стаяў на нагах. Занямог зімою гаспадар, ледзь выбраўся з цяжкой хваробы. Падышоў да свайго дрэўца, пагладзіў патрэсканы ствол. «Не, не буду я секчы цябе, мілая. Раней разам радаваліся, цяпер разам хварэем. Хто ведае, можа, паправімся таксама разам?» – прашаптаў ён. I так захацелася чарэшні дапамагчы яму, што сабрала яна ўсе свае сілы і перадала іх гаспадару ў далонь, якая гладзіла яе ствол.    I адбыўся цуд. Паправіўся мужчына, а чарэшня, якая ўвабрала ў сябе моц і сілу вясны, зацвіла. I не проста зацвіла! На яе галінках з’явіліся незвычайныя суквецці, якія нагадвалі букецікі нявесты. Ды і сама чарэшня, як і гаспадар, адчувала надыход другой маладосці.    Вось так і бывае ў жыцці. Здаецца часам, што няма ніякай надзеі, збавення, няма ніякага выйсця. Аднак ніколі не трэба адчайвацца, складаць рукі, плысці па цячэнні. I тады выхад знойдзецца нібы сам сабой.    Вось так здарылася і з нашай чарэшняй. Яна страціла ўсе сілы для жыцця, для змагання. Аднак сакавік вярнуў ёй моц, удыхнуў надзею. Яе гаспадар адчуў сувязь з дрэўцам, якое столькі гадоў верна служыла яму. I адбыўся цуд. Выздаравеў гаспадар, расцвіло душою дрэўца. I зноў, нібы нявеста, чарэшня і» радасцю і замілаваннем глядзела на жыццё.    Гэтае апавяданне вучыць быць добрымі і ўважлівымі да прыроды і людзей. Вельмі часта чалавеку ў цяжкой сітуацыі патрэбны дапамога, парада, добрае слова. Часам гэта слова лечыць і ратуе чалавека, вяртае радасць, усяляе надзею. Як важна, каб у нашым жыцці сустракаліся людзі, што працягваюць руку дапамогі. (453 словы)

Паводле К. Хадасевіч.

karotkizmest.by

Белазар | Руска-беларускі анлайн-перакладнік | Русско-белорусский онлайн-переводчик

Пераклад з рускай на беларускую мову

Тут будзе пераклад...

Капіяваць перакладАтрымаць пераклад
Невядомыя словы
Словы Паўтораў
слова1 3
слова2 5

«Белазар» прайшоў вялікі шлях да ўдасканалення перакладу. Аднак ніводны машынны перакладнік сёння не можа гарантаваць заўсёды якасны пераклад, падобны да зробленага лінгвістам-адмыслоўцам. Але Вы можаце палепшыць вынікі працы «Белазара», скарыстаўшыся наступнымі парадамі, каб падрыхтаваць тэкст да перакладу.

Пішыце правільна!

«Белазар» не зможа перакласці Ваш тэкст, калі ён будзе напісаны з арфаграфічнымі і сінтаксічнымі абмыламі. Таксама праверце, ці няма ў ім заменаў кірылічных літараў і, р, у, а і інш. на падобныя з выгляду лацінскія.

Калі Вы спрабуеце перакласці на рускую мову тэкст, напісаны тарашкевіцай, то спачатку перафарматуйце яго згодна з акадэмічным правапісам: прыбярыце “лішнія” мяккія знакі ь, замяніце па патрэбе э на е і г.д.

Не забывайцеся ставіць дзе трэба коскі і працяжнікі, а напрыканцы сказа – кропкі.

Пішыце зразумела!

Фармулюйце свае думкі простымі сказамі. Ідэальна, калі кожнаму сказу будзе адпавядаць адна думка. Час перакладу сказа у анлайн-перакладніку «Белазар» абмежаваны, ён не паспее знайсці найлепшы пераклад, калі выточны сказ будзе доўгім.

Калі сказ можна падзяліць на два – зрабіце гэта. Не пішыце мудрагеліста – думка, запісаная меншым лікам слоў, будзе больш зразумелай і кампутарнаму перакладніку, і чалавеку.

Спрасціце будову сказа

Часам перакладнік не можа слушна вызначыць сувязі слоў у сказе. Паспрабуйце перабудаваць сказ стандартным чынам: прыметнікі пастаўце перад дапасаванымі назоўнікамі; неазначальную частку складанага дзеяслова – пасля абвеснай формы; дзейнік – перад выказнікам; акалічнасці – наперадзе або напрыканцы сказу і г.д.

Пазбягайце складаных укладзеных пералікаў: яны могуць значна замаруджваць працу перакладніка.

belazar.info

Школьная алімпіяда па беларускай мове 6 клас

Школьная алімпіяда па беларускай мове

6 клас

  1. Запішыце словы і падкрэсліце мяккія зычныя:
аб’ехаць, ёсць, жыццё, збіраць, звесці, з’езд, злезці, зняць, лесвіца, паспець, свісцячы, старасць, суддзя, усмешка, чысціня.

(за кожнае слова, у якім правільна падкрэслены мяккія зычныя,- 0,5 бала)

2. Прыгадайце і запішыце словы, у якіх ад месца націску змяняецца сэнс.

(1 пара слоў – 1 бал)

3. Запішыце словы па-беларуску і пастаўце ў іх націскі:

верба, газированный, дубрава, некоторые, ненависть, Несвиж, обеспечение, ремень, одиннадцать, шестьдесят.

(1 слова – 1 бал)

4. Замяніце адным словам наступныя фразеалагізмы:

залатыя рукі –

пусціць слязу –

быць на сёмым небе –

пускаць туман у вочы –

на руках насіць –

(1 слова – 1 бал)

5. Падбярыце сінонімы да запазычаных слоў:

актуальны, пасіўны, трыумф, фінал, эрудыцыя.

(1 сінонім – 1 бал) 6. Пры дапамозе суфіксаў –іст-, -ыст-, -яр-, -нік-, чык-, -шчык-, -ар- утварыце назоўнікі, якія абазначаюць характар працы людзей або прафесію. Назоўнікі запішыце. 7. Спалучыце прыметнікі з адпаведнымі назоўнікамі, што ў дужках. Словазлучэнні запішыце:

ахайны (чалавек, сшытак, почырк), выдаваць (кнігі, тавар), дарагі (дружа, гарнітур), пільная (патрэба, увага).

(1 словазлучэнне – 0,5 бала) 8. Пастаўце назоўнікі ў творным склоне і запішыце:

акуляры, грошы, госці, граблі, дзверы, плечы, сані, санкі.

(1 слова – 1 бал)

9. Праскланяйце наступныя назоўнікі:

мяжа, муха, лес, глыб, маці, ягня.

(1 слова – 1 бал)

10. Вызначце, якую сінтаксічную функцыю выконваюць падкрэсленыя ў сказах дзеясловы:

а) Дыхаць раненаму было лягчэй.

б) Вучні пачалі працаваць добра.

в) Таня вельмі любіць чытаць казкі.

г) Уменне чытаць Максім выпрацаваў рана.

д) Дзеці пайшлі паліваць кветкі.

(1 правільны адказ – 1 бал) 11. Перакладзіце тэкст на беларускую мову. Пераклад запішыце. Вызначце тып мовы і стыль. Февраль

В феврале ещё продолжают дуть студёные ветры. День стал намного длиннее ночи. Иногда идёт снег, и в это время всё небо и весь воздух полны снежинок. Они ложатся на чёрствую грязь на дороге. И на крыши домов. И на деревья, которые становятся белее молока.

Когда крупные снежинки летят, они красивее самых нежных цветков. Если приглядеться, можно увидеть звёздочки. И все они разные. У одной листики широкие и зубчатые, у другой – острые, как стрелки.

( По Л. Воронковой)

(5 балаў – за пераклад, 1 бал – тып мовы, 1 бал – стыль тэксту)

vuchoba.org